top of page

OAK Coaching& Training
Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Privacy wetgeving

OAK Coach & Training werkt uiteraard volgens de laatste privacy wetgeving. Bij particulieren trajecten ontvangt de client, bij de intake procedure, het coach protocol. Bij de dienstverlening voor organisaties gelden de algemene voorwaarden dienstverlening.

Werkwijze

In mijn praktijk wordt gewerkt conform de eisen van de verschillende beroepsverenigingen, waarbij mijn praktijk is aangesloten. Het betreft onderstaande disciplines en de daarbij vermelde beroepsverenigingen, te weten:

AIT: Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT) is ontwikkelaar en merkeigenaar van (alle varianten van) video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB).Website: https://www.aitnl.org/


VOPN: De VOPN is de Nederlandstalige vereniging van en voor oplossingsgerichte professionals. Zij biedt een thuis aan verschillende beroepsgroepen die werken vanuit de oplossingsgerichte methodiek
Website: https://vopn.nl/

CRKBO: Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Opleidingsinstellingen en docenten die aantoonbaar voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs kunnen zich laten registreren bij het CRKBO. 

 

Betalingen

In mijn praktijk worden de volgende betalingsvoorwaarden gehanteerd:

De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de coach / trainer en de cliënt.

Facturering van de te leveren Producten en Diensten vindt voor 100% plaats na acceptatie van de offerte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Ingeval van bedragen boven € 5.000, vindt facturering voor 50% plaats na acceptatie van de offerte en voor overige 50% op een nader te bepalen datum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet- annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de coach / trainer gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

De door de coach / trainer aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft voldaan is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling aan vooraf gaat.

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan de coach / trainer de cliënt een betalingsherinnering sturen.

 

Indien de cliënt na een eerste betalingsherinnering het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na dagtekening van de herinnering voldoet zal de coach / trainer een tweede betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van een tweede betalingsherinnering wordt een bedrag van € 10,- aan de cliënt in rekening gebracht.

Indien de cliënt na een tweede betalingsherinnering niet binnen 14 dagen aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet is de coach / trainer -zonder nadere ingebrekestelling- gerechtigd incasso- maatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren.

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.

Bij betalingsachterstand is de coach / trainer gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening

 

1 Algemeen

1.1 Begripsbepaling. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: OAK Coaching & Training: coach/ trainingspraktijk gevoerd door Wouter Camps particuliere coach/ training en dienstverlening aan organisaties

Ondernemer: de zelfstandige ondernemer die deze voorwaarden hanteert.

Opdrachtgever: de contractuele wederpartij, zijnde een onderneming of een particulier, van de Ondernemer.

Cliënt: de persoon (zijnde een particulier of een werknemer of cliënt van Opdrachtgever) op wie de door de Ondernemer uit te voeren begeleidings- en/of trainingswerkzaamheden betrekking hebben.

Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houdend met de Overeenkomst, en/of alle werkzaamheden die op basis van de Overeenkomst worden verricht dan wel behoren te worden verricht. OAK Coaching & Training levert onder meer de volgende Diensten: a) het geven van trainingen, coaching/ training en advies aan professionals die werkzaam zijn in de bedrijfs- onderwijs- en particuliere sector;

Gesubsidieerde Dienstverlening: Diensten die in opdracht van en gesubsidieerd door overheidsinstanties (gemeenten, ministeries, e.d.) worden geleverd door OAK Coaching & Training aan Bedrijfs- onderwijs- en/of particulieren.

Hulpmiddelen: alle middelen die noodzakelijk zijn om de Diensten en/of Producten naar behoren te kunnen leveren, waaronder videoafspeelapparatuur, overheadprojectoren, beamers en/of computers en toebehoren, die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle (al dan niet geregistreerde) patenten, merknamen, logo’s, handelsnamen, auteursrechten, domeinnamen, alfanumerieke gegevens en combinaties, logaritmen, software, knowhow, licenties en alle overige intellectuele eigendomsrechten en de aan deze rechten verbonden goodwill met betrekking tot (Producten en Diensten van) Opdrachtnemer;

Maatwerk Producten: alle Producten die speciaal, derhalve op basis van maatwerk, ten behoeve van Opdrachtgever door Opdrachtnemer zijn ontwikkeld.

Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde OAK Coach & Training.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Opdrachtnemer een aanbieding/offerte heeft verstrekt en/of waarmee Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten betreffende het leveren van Diensten en/of Producten.

Open Activiteit: een activiteit, zoals een voorlichtingsbijeenkomst, cursus of training, waaraan iedereen kan deelnemen of waarvan iedereen gebruik kan maken die voldoet aan de door de OAK Coaching & Training gestelde toetsingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon of Deelnemer werkt.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende het leveren van Diensten en/of Producten door Opdrachtnemer, al dan niet op basis van een licentie.

Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen.

Producten: alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren goederen die voortvloeien uit, dan wel direct verband houdend met de Overeenkomst, zoals door OAK Coaching & Training ontwikkelde educatieve uitgaven (boeken), praktische materialen (bijv. (les)programma’s, systemen, modellen, schema’s, werkinstructie en, informatiedragers) en digitale applicaties gericht op de onderwijs- en zorgsector; hieronder vallen zowel de standaard ontwikkelde Producten als de Maatwerk Producten.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Ondernemer, op alle overeenkomsten die de Ondernemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 De Ondernemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever zich schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart met de offerte van de Ondernemer.

2.3 Als Opdrachtgever aan de Ondernemer mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt, mag de Ondernemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij de aanbieding hierop baseren.

3 Prijs

3.1 De Ondernemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals uit hoofde van belastingen of licenties) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. De Ondernemer brengt de Opdrachtgever hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte.

3.2 Het eerste lid is niet van toepassing op overeenkomsten met particulieren.

3.3 Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

4. Adviezen

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Ondernemer die geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

 

5. Geheimhouding

5.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.

5.2 De Ondernemer behandelt informatie van en over Cliënt vertrouwelijk. Alleen en voor zover Cliënt toestemming geeft, rapporteert de Ondernemer hierover aan Opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen vóór aanvang van de werkzaamheden worden afgeweken. Informatie over de voortgang van de werkzaamheden valt hierbuiten.

6. Intellectuele eigendom

6.1 De Ondernemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.

6.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die de Ondernemer voor Opdrachtgever uitvoert.

6.3 Opdrachtgever vrijwaart de Ondernemer voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1 De Ondernemer verplicht zich om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de actuele stand van het vakgebied en de wetenschap.

7.2 De Ondernemer leeft bij uitvoering van zijn werkzaamheden de Gedragscode van zijn beroepsvereniging na.

7.3 De Ondernemer spant zich naar beste vermogen in om het resultaat dat met de overeenkomst wordt beoogd, te bereiken.

7.4 Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de Ondernemer gerechtigd om de werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten waarmee de Ondernemer zijn dienstverlening aan Opdrachtgever waarborgt.

 

8. Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 De Ondernemer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen.

8.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding.

8.3 Omstandigheden die een overmacht situatie voor de Ondernemer opleveren zijn in ieder geval: stakingen en werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen en extreme weersomstandigheden.

9. Wijzigingen in de opdracht

9.1 Indien de omvang van de aan de Ondernemer verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is de Ondernemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.2 Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de opdrachtomschrijving dien overeenkomstig aanpassen.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, geldt de volgende betalingstermijn: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.

Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is geschied, treedt automatisch verzuim in.

10.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van de Ondernemer een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. De Ondernemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

10.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op de Ondernemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de Ondernemer in staat van faillissement geraakt.

10.4 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW.

10.5 Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Opdrachtgever aan de Ondernemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

10.6 Indien de Ondernemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

11 Ontbinding

11.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met de Ondernemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de Ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. De Ondernemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen.

11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan de Ondernemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

11.3 De Ondernemer is in geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

11.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de Ondernemer onmogelijk maakt en/of verhindert, heeft de Ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de Ondernemer het recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

12 Klachten

12.1 Op klachten is de Klachtenregeling van de Ondernemer van toepassing, die samen met deze Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand wordt gesteld.

12.2 Een klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht. Is aan deze voorwaarde voldaan, dan is voor de particuliere opdrachtgever art. 10.1 tweede volzin van deze algemene voorwaarden niet van toepassing.

12.3 Als indiener zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, zal hij de klacht indienen bij de Raad voor Klachtenbehandeling. Voor de particuliere indiener is eveneens de regeling van toepassing die wordt aangeduid in art. 6:236 sub n BW.

12.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat de Ondernemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van zes maanden na het beëindigen van de opdracht waarop zij betrekking hebben. Voor de particuliere opdrachtgever is de verjaringstermijn twaalf maanden.

 

13 Aansprakelijkheid

13.1 De Ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Ondernemer toe te rekenen tekortkoming; voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen de Ondernemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoort te zijn. De te vergoeden schade is beperkt tot het geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal uitkeren. Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

13.1a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

13.1b De aansprakelijkheid van de Ondernemer is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste tweemaal de aanneemsom, zijnde de overeengekomen prijs voor de opdracht.

13. 1c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de Ondernemer nimmer aansprakelijk.

13. 1d De door Ondernemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs voor de overeengekomen werkzaamheden gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

13.2 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op anderen van wiens hulp de Ondernemer gebruik maakt bij de uitvoering van werkzaamheden.

Artikel 23 Aansprakelijkheid

23.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade, indien deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar medewerkers.

23.2 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade van Opdrachtgever, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer

23.3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het/de gebrekkige Product/Dienst.

23.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Producten tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

23.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

23.6 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover de schade door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14 Toepasselijk recht en forumkeuze

Nederlands recht is van toepassing. Tenzij de kantonrechter bevoegd is, is alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Ondernemer bevoegd kennis te nemen van geschillen.

 

KLACHTENREGELING

Behorend bij de ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening

1. Algemeen

Deze klachtenregeling maakt als bijlage deel uit van de algemene voorwaarden die de Ondernemer in de relatie met opdrachtgevers en cliënten hanteert. Deze regeling is van toepassing wanneer opdrachtgever/ cliënt (hierna te noemen: indiener) een klacht heeft over de dienstverlening van Ondernemer.

2. Definitie

Onderwerp van een klacht kan zijn een gedraging of handeling door de Ondernemer of een door Ondernemer ingeschakelde derde jegens indiener, dan wel het nalaten of weigeren daarvan. De indiener kan een klacht voorleggen indien hij/zij van mening is dat de gedraging of handeling, dan wel het nalaten of weigeren daarvan, jegens hem/haar onbehoorlijk is en/of hem/haar in gerechtvaardigde belangen treft.

3. Indiening van de klacht

3.1 De klacht wordt schriftelijk ingediend binnen acht dagen nadat de gedraging of handeling, dan wel het nalaten of weigeren daarvan heeft plaatsgevonden, ofwel binnen acht dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het gebeurde aanleiding is voor een klacht. Overschrijding van de termijn kan niet-ontvankelijkheid tot gevolg hebben.

3.2 De Indiener omschrijft in zijn klacht om welk feit het gaat en op welke wijze hij/zij meent onbehoorlijk te zijn behandeld en/of in zijn/haar belang te zijn geschaad.

3.3 De schriftelijke klacht wordt vertrouwelijk gericht aan het postadres van de Ondernemer.

4. Klachtbehandeling in eerste aanleg

4.1 Behandeling van de klacht vindt in eerste aanleg plaats door de Ondernemer.

4.2 De indiener ontvangt binnen twee weken een schriftelijke ontvangstbevestiging. Daarin worden de door de indiener omschreven feiten geresumeerd en wordt aangegeven op welke wijze de Ondernemer de klacht zal onderzoeken.

4.3 De Ondernemer handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst. Doen zich omstandigheden voor die behandeling van de klacht binnen deze termijn onmogelijk maken, dan wordt de indiener hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd en wordt een andere, redelijke termijn voor afhandeling aangegeven.

5. Onderzoek van de klacht

5.1 Na kennisneming van de klacht stelt de Ondernemer een onderzoek in. Desgevraagd zal de indiener nadere toelichting geven op zijn/haar klacht.

5.2 Ondernemer is bevoegd om alle informatie in te winnen die nodig lijkt te zijn voor de oordeelsvorming. Zo nodig kunnen getuigen en/of onafhankelijke deskundigen worden geraadpleegd.

5.3 Het onderzoek van de klacht richt zich op de vraag of de omstreden handeling of gedraging, dan wel het nalaten of weigeren daarvan:

a. in strijd is met de bepalingen uit de overeenkomst tot dienstverlening;

b. zorgvuldig en met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke procedures tot stand is gekomen.

c. in overeenstemming is met de eisen van behoorlijk en professioneel gedrag alsmede met de normen die voortvloeien uit

de beginselen van redelijkheid en billijkheid.

6. Oordeel

6.1 Als de Ondernemer de klacht terecht acht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan indiener meegedeeld. Indien van toepassing doet de Ondernemer aan indiener een voorstel voor herstel of compensatie, met inachtneming van wat inzake overmacht en aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden is opgenomen.

6.2 Als de Ondernemer de klacht niet terecht acht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de indiener medegedeeld. Indien de indiener dit wenst, kan de opdracht/overeenkomst conform de Algemene Voorwaarden van de Ondernemer met wederzijds goedvinden beëindigd worden.

7. Klachtbehandeling in tweede aanleg

7.1 Als indiener zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, zal hij/zij de klacht indienen bij de daartoe geschikte instanties

7.2 Voor de particuliere indiener is eveneens de in art. 6:236 sub n BW aangeduide regeling van toepassing.

8. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 2 juli 2021.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

My Story

This is your About page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your site has to offer. Your users are genuinely interested in learning more about you, so don’t be afraid to share personal anecdotes to create a more friendly quality.

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to provide any personal details you want to share with your followers. Include interesting anecdotes and facts to keep readers engaged.

 

Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page